تجهیزات آزمایشگاهی بسته‌بندی

فیلم و فویل

دستگاه استحکام کششی یونیورسال
دستگاه استحکام کششی یونیورسال
دستگاه استحکام کششی تک ستونه
دستگاه اندازه‌گیری استحکام کششی تک ستونه
دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR
دستگاه اندازه گیری نرخ عبور گاز اکسیژن OTR
دستگاه اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR
دستگاه اندازه گیری نرخ عبور بخار آب WVTR
آزمون ضریب اصطکاک CoF
آزمون ضریب اصطکاک
آزمون فشاری جعبه
آزمون فشاری جعبه
استحکام ضربه دارت
استحکام ضربه دارت
دستگاه آزمون نشتی
دستگاه آزمون نشتی
ضخامت سنج اتوماتیک
ضخامت سنج اتوماتیک
تورک متر
تورک متر
دستگاه آزمون دوخت حرارتی
آزمون دوخت حرارتی
دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف
دستگاه آزمون استحکام پارگی المندروف
دستگاه آزمون استحکام ضربه پاندولی
دستگاه آزمون استحکام ضربه پاندولی
دستگاه آنالیز گاز داخل بسته MAP
دستگاه آنالیز گاز داخل بسته MAP
جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)
جمع شوندگی گرمایی فیلم (Shrinkage)
دستگاه آزمون چسبندگی
دستگاه آزمون چسبندگی
جی سی GC
GC

قوطی‌های فلزی

پروژکتور دوخت قوطی های فلزی
پروژکتور دوخت قوطی های فلزی
error: Content is protected !!
×